• اليوم الدراسي حول فيزيولوجية النبات
    اليوم الدراسي حول فيزيولوجية النبات
  • الإفتتاح الرسمي لنادي البيوتكنولوجية النباتية 14-01-2024
    الإفتتاح الرسمي لنادي البيوتكنولوجية النباتية 14-01-2024

TIMETABLE

emploi du temps

EXAM SCHEDULE

planning des examens

Enregistrer

DELIBERATIONS

deliberation

DOCUMENTS TO DOWNLOAD

documents utils

 

 Liste des enseignants chercheurs Google Scholar

maite deconfa min

Département de sciences agronomiques . 

 

Nom et Prénom Le Lien
 01 GUEZOUL OMAR https://scholar.google.fr/citations?user=O7ud7QMAAAAJ&hl=fr
02 Mohamed Azzedine IDDER https://scholar.google.fr/citations?user=Wjd-Qn4AAAAJ&hl=fr
 03 Naima Deraoui https://scholar.google.fr/citations?user=K-mE-LgAAAAJ&hl=fr
 04 YOUCEF Fouzia https://scholar.google.fr/citations?user=8QpFUogAAAAJ&hl=fr
 05 DJILI Brahim https://scholar.google.fr/citations?user=QTR2YqEAAAAJ&hl=fr
 06  ADAMOU Abdelkader https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=WAcIv10AAAAJ 
07  Mustapha DADDI BOUHOUN  https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=F94YC0EAAAAJ
08  Mohamed Mounir Saggai  https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=gOvLt6sAAAAJ
 09 Belaroussi Mohamed El hafed  https://scholar.google.com/citations?user=AkWW_zAAAAAJ&hl=en
10  Abdelhak Idder  https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=sbv_P38AAAAJ
11 med lakhdar Dadamoussa https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=7m9U95AAAAAJ
 12 Amina HANNANI https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=KQUzZgYAAAAJ 
13 Ismaiel BERKAL https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=3XINo3UAAAAJ
14 Hakim SENOUSSI  https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=fr&user=3OTdtcQA 
 15 KORICHI Raouf https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=nYkYWyAAAAAJ 

 

 Département de sciences biologiques .

Nom et Prénom Le Lien
01 Abdelmadjid Chehma https://scholar.google.fr/citations?user=-Rr68lcAAAAJ&hl=fr
02  Bissati Samia https://scholar.google.fr/citations?user=aCohRnkAAAAJ&hl=fr&oi=ao
 03  SLIMANI Rabia https://scholar.google.fr/citations?user=NBFYCuIAAAAJ&hl=fr
04 ABDELLAH Henni
 
https://scholar.google.fr/citations?user=TufIetUAAAAJ&hl=fr
05  HANNANI Amina https://scholar.google.fr/citations?user=KQUzZgYAAAAJ&hl=fr 
 06  Nasrine Salhi https://scholar.google.fr/citations?user=PQxT278AAAAJ&hl=fr 
 07  HADJADJ Soumia https://scholar.google.fr/citations?user=iA19Pg8AAAAJ&hl=fr 
08  BENAOUN Fatima  https://scholar.google.fr/citations?user=1eiEpCIAAAAJ&hl=fr
 09  Guezi Rabie  https://scholar.google.fr/citations?user=RH6P5GsAAAAJ&hl=fr
  10 MAMMERI Mohammed   https://scholar.google.fr/citations?user=ZsOhf1wAAAAJ&hl=fr 
11 BOUZID Abdelhakim https://scholar.google.fr/citations?user=v5tPpdIAAAAJ&hl=fr
12  TRABELSI Hafida https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=Iov0WRIAAAAJ
13 Benaissa Atika https://scholar.google.com/citations?user=RBt-6lcAAAAJ&hl=fr
14 MOSBAH Said https://scholar.google.com/citations?hl=fr&pli=1&user=qicZ_5QAAAAJ
15 Khaled Chaïch  https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=iA6hyyoAAAAJ 
16 BOUJENAH SALIHA https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=sQf1qk4AAAAJ
17 Akkouche zoubida https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=e_Y9Bm8AAAAJ
18 Mimouni Yamina https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=fr&user=jr0C9DkAAAAJ

 

 Liste des enseignants chercheurs Recherche Gate 

 

 

 
Nom et Prénom Le Lien
01 DERAOUI NAIMA  https://www.researchgate.net/profile/Deraoui_Naima
02 BOUJENAH SALIHA https://www.researchgate.net/profile/Saliha_Boudjenah/unconfirmed?accepted
03 RAOUF KORICHI https://www.researchgate.net/profile/R_Korichi
04  Amina HANNANI https://www.researchgate.net/profile/Amina_Hannani
05 Ismaiel BERKAL https://www.researchgate.net/profile/Ismaiel_Berkal
06 Khaled Chaïch https://www.researchgate.net/profile/Khaled_Chaich2
07 Abdellah Henni https://www.researchgate.net/profile/Abdellah_Henni
08  Hakim SENOUSSI https://www.researchgate.net/profile/Senoussi_Abdelhakim/unconfirmed?accep
09 Guezi Rabie https://www.researchgate.net/profile/Rabie_Guezi/stats
10 Benaissa Atika https://www.researchgate.net/profile/Benaissa_Atika
11 Mohamed Azzedine IDDER https://www.researchgate.net/profile/Mohamed_Idder
12 Brahim Djili https://www.researchgate.net/profile/Brahim_Djili
13 AMINATA KHELIL https://www.researchgate.net/profile/Khelil_Aminata
14 Mohammed Mammeri https://www.researchgate.net/profile/Mammeri_Muhammed/research
15 Mustapha DADDI BOUHOUN https://www.researchgate.net/profile/Mustapha_Daddi_Bouhoun/unconfirmed?
16 FATIHA HADJADJI https://www.researchgate.net/profile/Hadjaidji_Fatiha
17 MOSBAH Said https://www.researchgate.net/profile/Mosbah_Said
18 Bissati-Bouafia Samia https://www.researchgate.net/profile/Samia_Bissati
19 Mohamed Mounir Saggai https://www.researchgate.net/profile/Mohamed_Saggai
20 Belaroussi Mohamed El hafed https://www.researchgate.net/profile/Mohamed_Belaroussi
21 Abdelhak Idder https://www.researchgate.net/profile/Abdelhak_Idder
22 mohamed lakhdar Dadamoussa https://www.researchgate.net/profile/Dadamoussa_Med_Lakhdar/research
23 AKKOUCHE Zoubida https://www.researchgate.net/profile/Zoubida_Akkouche2
24 Korich Raouf https://www.researchgate.net/profile/R_Korichi

DEPARTMENT OF AGRONOMIC SCIENCES

 

DEPARTMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES